Facultade de Fisioterapia

Traballo Fin de Grao

O traballo de fin de grao forma parte como módulo, materia ou disciplina do plano de estudos de todo título oficial de grao. No seu deseño debe preverse que a súa elaboración, avaliación e cualificación teñan lugar dentro do período previsto para realizar os estudos.

É un traballo persoal, que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo a titorización do centro e debe permitirlle mostrar de forma integrada a adquisición das competencias e dos contidos formativos asociados ó título. En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade polo/a estudante nalgunha materia de calquera titulación, aínda que pode integrar ou desenvolver liñas de traballo xa iniciadas con anterioridade no marco dos estudos da titulación. No caso de que o traballo reproduza un texto publicado dixitalmente ou en formato tradicional, sen que o/a autor/a se faga eco desta cirscuntancia e o presente como propio e orixinal, considerarase como plaxio. O plaxio constituirá motivo de suspenso.
CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG 2016-2017

Convocatoria Solicitude de defensa Defensa Límite Actas
Fin de carreira - Do 21/11/2016 ao 23/11/2016 25/11/2016
Xuño 2017 - Do 19/06/2017 ao 21/06/2017 23/06/2017
Xullo 2017 - Do 20/07/2017 ao 27/07/2017 1 28/07/2017

1 20, 21, 24, 26 e 27 de xullo (días 22 e 23 non lectivos e día 25 festivo)


OFERTA DO TFG

Grao GTI | Grao GLE | Grao GEGE

ASIGNACIÓN DO TFG

Grao GTI | Grao GLE | Grao GEGE

TRIBUNAIS DO TFG

Grao GTI | Grao GLE | Grao GEGECALENDARIO DE DEFENSA DO TFG 2017-2018

Convocatoria Solicitude de defensa Defensa Límite Actas
Fin de carreira Ata o 07/11/2017 Do 20/11/2017 ao 22/11/2017 24/11/2017
Xuño 2018 Ata o 01/06/2018 Do 18/06/2018 ao 20/06/2018 22/06/2018
Xullo 2018 Ata o 05/07/2018 Do 20/07/2018 ao 26/07/2018 1 27/07/2018

1 20, 23, 24 e 26 de xullo (días 21 e 22 non lectivos e día 25 festivo)


OFERTA DO TFG

Grao GTI | Grao GLE | Grao GEGE

ASIGNACIÓN DO TFG

Grao GTI | Grao GLE | Grao GEGE

TRIBUNAIS DO TFG

Grao GTI | Grao GLE | Grao GEGE