Órganos de Goberno

 • Composición
 • Funcións
  • As funcións da Xunta de Facultade están definidas nos Estatutos da Universidade de Vigo. Ocúpase, entre outros asuntos, da implantación e seguimento dos plans de estudo da facultade, da aprobación dos horarios, calendario de exames e outros asuntos relevantes da vida académica, da elección de decano/a ou da aprobación do orzamento anual.
  • Actas
 • Composición
  • Equipo Decanal:
   • Luis Alonso Bacigalupe (decano),
   • Mª del Carmen Cabeza Pereiro (secretaria),
   • Inmaculada Anaya Revuelta (vicedecana de Organización Académica),
   • Maribel del Pozo Triviño,
   • Jorge Figueroa Dorrego (vicedecanos de Relacións Exteriores),
   • Susana Rodríguez Barcia (vicedecana de Calidade).
  • Profesorado sector A:
   • Manuel Ángel Candelas Colodrón,
   • Xoán Montero Dominguez,
   • José Montero Reguera,
   • Elena Sánchez Trigo,
   • Elena Seoane Posse.
  • Profesorado sector B:
   • Óscar Ferreiro Vázquez.
  • Alumnado:
   • Víctor Barbosa Losada,
   • Alicia Fernández Casanova,
   • Nuria García Fonte
  •  PAS:
   • Manuel Fernández Cruz.
 • Funcións
  • As funcións da Comisión Permanente están definidas no regulamento de réxime interno da facultade. Son, entre outras, a de colaborar co decano/a na xestión ordinaria do centro, adoptar acordos sobre asuntos que lle foran delegados pola Xunta de Facultade ou efectuar propostar para incluír na orde do día das sesións desta última.
 • Composición
  • Equipo Decanal:
   • Luis Alonso Bacigalupe (Presidencia)
   • Susana Rodríguez Barcia (Secretaria)
   • Maribel del Pozo Triviño (Enlace de Igualdade).
  • Profesorado sector A:
   • Inmaculada Concepción Báez Montero (Coordinadora do Máster en Lingüística Aplicada)
   • Carmen Becerra Suárez (Coordinadora do Máster en Teatro e Artes Escénicas)
   • Xosé Henrique Costas González (Director do Departamento de Filoloxía Galega e Latina)
   • Miguel Cuevas Alonso (Director do Departamento de Lingua Española)
   • Jorge Figueroa Dorrego (Coordinador do Máster en Estudos Ingleses Avanzados)
   • Francisco José Ledo Lemos (Coordinador do Grao en Estudos de Galego e Español e do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos literarios)
   • Lourdes Lorenzo, (Coordinadora do Grao en Tradución e Interpretación)
   • Ana Luna Alonso (Electa sector PDI)
   • Xoán Montero Domínguez (Coordinador do Máster en Tradución para a Comunicación Internacional)
   • José Montero Reguera (Director do Departamento de Literatura Española e Teoría da literatura)
   • Ana María Pereira Rodríguez (Coordinadora do Grao en Tradución e Interpretación)
   • Antonio Rifón Sánchez (Coordinador do Grao en Estudos de Galego e Español)
   • Veljka Ruzicka Kenfel ( Directora do departamento de Filoloxía Inglesa,Francesa e Alemá)
   • Elena Sánchez Trigo (Directora do Departamento de Tradución e Lingüística)
   • Eduardo Varela Bravo (Coordinador do Grao en Linguas Estranxeiras)
   • José Yuste Frías (Coordinador do Máster en Tradución para a Comunicación Internacional)
  • Pas Sector D:
   • Pérez Pereira, Alberto
  • Alumnado Sector C:
   • López Pais, Cristina
   • Pereira Romasanta, Raquel
   • Rial Lago, Julián
 • Funcións
  • As funcións da Comisión de Calidade están definidas no documento de Política e Obxectivos de calidade do centro e teñen que ver, en particular, coa implantación e desenvolvemento do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), así como a todos os procesos de calidade que afectan á facultade e ás súas titulacións
 • Actas
 • Composición
  • Subcomisión de Linguas Estranxeiras/ Ciencias da Linguaxe / Galego-Español:
   • Maribel del Pozo Triviño
   • Jorge Figueroa Dorrego (vicedecanos de Relacións Internacionais)
  • Profesorado sector A:
   • Rosalía Rodríguez Vázquez
   • Dolores González Álvarez
   • Manuel Ángel Candelas Colodrón.
  • Profesorado sector B:
   • Yolanda Fernández Pena.
  • PAS:
   • Jesús Andrés Iglesias.
  • Subcomisión de Tradución e Interpretación
   • Maribel del Pozo Triviño
   • Jorge Figueroa Dorrego (vicedecanos de Relacións Internacionais).
  • Profesorado sector A:
   • Ana Luna Alonso
   • Iolanda Galanes Santos
  • Alumnado:
   • Lara Carrillo Rodríguez
  • PAS:
   • Jesús Andrés Iglesias.
 • Funcións
  • A Comisión de Relacións Exteriores asesora os vicedecanos que se ocupan dos intercambios da facultade e chega a acordos sobre criterios de recoñecemento de ECTS
 • Composición
  • Luis Alonso Bacigalupe (decano).
   • Profesorado sector A:
    • Ana Luna Alonso
    • Belén Martín Lucas
    • Carmen Luna Sellés
   • Profesorado sector B:
    • Rocío Hernández Arias
   • Alumnado:
    • Marina García Albo
    • Enya Fernández Berciano
   • PAS:
    • Manuel Fernández Cruz
 • Funcións
  • A Comisión de Extensión Universitaria resolve sobre as propostas e calendario de actividades e eventos culturais da facultade.
 • Composición
  • Susana Rodríguez Barcia (vicedecana de Calidade)
   • Profesorado sector A:
    • Ana Bringas López
    • Xavier Gómez Guinovart
    • Xosé Antonio Fernández Salgado
    • Rexina Rodríguez Vega
   • Profesorado sector B:
    • Nuria Yáñez Bouza
   • Alumnado:
    • Iván García Fuentes.
   • PAS:
    • Manuel Fernández Cruz
 • Funcións
  • A Comisión de Normalización e Dinamización Lingüística programa actividades e apoia accións orientadas a normalizar e dinamizar o uso da lingua galega no ámbito da facultade.
 • Actas
 • Composición
  • María del Carmen Cabeza Pereiro (Secretaria)
   • Profesorado sector A:
    • Xosé Soto Andión
    • Mª José Corvo Sánchez
    • Susana Cruces Colado
   • Alumnado:
    • Sixto González López
 • Funcións
  • A Comisión de Validacións asesora e toma acordos sobre a aplicación das normas académicas e recoñecemento de créditos.
 • Composición
  • Luis Alonso Bacigalupe (decano)
   • Profesorado sector A:
    • Esperanza Rama Martínez
    • Joan Miquel Vergés
    • Susana Cruces Colado
   • Alumnado:
    • Helena Electra Marcet Rodríguez
    • Jennifer Powell Ríos
 • Funcións
  • A Comisión de Laboratorios Docentes e Aulas Informáticas ten a misión de supervisar o funcionamento destes espazos da facultade e tomar decisións sobre necesidades, compras e reparacións de equipos para a FFT.